Skip to main content

Statut Fundacji

Statut Fundacji „Miłość i Nadzieja” z dnia 12 grudnia 2022r.

 

STATUT FUNDACJI

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja Miłość i Nadzieja z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Husa 2, 03-153 Warszawa ustanowiona przez Pawła Pusza, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Bożeną Strojnowską, w Kancelarii Notarialnej w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 4 Rep. A nr 3119/2022, zwana dalej także „Fundacją”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.2016.40) oraz niniejszego statutu.

§2
Nazwa Fundacji zostanie zgłoszona w celu ochrony jako słowny znak patentowy na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776).

§3

1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. Fundacja może:

a) dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej;

b) Fundacja może dla celów działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych;

c) tworzyć oddziały, zakłady, filie, ośrodki, centra i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;

d) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach;

e) wspierać, inicjować i prowadzić przedsiębiorstwa działające na zasadach ekonomii społecznej.

4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi  podmiotami.
5.  Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw edukacji i nauki.

§4

Fundacja może używać godła, logotypu i odznak według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji i przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§6

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7

Celem Fundacji jest:

1.     Działalność ewangelizacyjna.
2.     Działalność wydawnicza.
3.     Działalność edukacyjna i naukowa.
4.     Działalność charytatywna.
5.     Dzialalność muzyczna i kulturalna.
6.     Wspieranie i wyrównywanie szans społecznych pośród dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i rodzin, osób chorych, osób zagrożonych i borykających się z wykluczeniem społecznym (m. in. osoby bezdomne, osierocone, zagrożone ubóstwem, niepełnosprawne, borykające się z uzależnieniami, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz osoby bezrobotne, osoby w podeszłym wieku oraz osamotnione, ofiary klęsk żywiołowych, osoby bierne zawodowo, aktualni i potencjalni uczestnicy rynku pracy oraz osoby przebywające w aresztach śledczych i zakładach karnych i opuszczające je).
7.     Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
8.     Aktywna promocja wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz poszanowaniem dla wolności mediów.
9.     Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna.
10.  Działalność wspomagjąca osoby pracujące, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, administrację publiczą i samorządową, instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym.
11.  Wspieranie społecznie, środowiskowo i ekonomicznie zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym, europejskim i światowym. Dotyczy się to także promowania gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony środowiska oraz rozwoju kapitału społecznego.
12.  Promocja i organizacja wolontariatu.
13.  Prowadzenie szeroko zakrojonej działalności w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§8Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.     Wydawanie gazet, prowadzenie portali tematycznych i prowadzenie kanału na YouTube, stacji radiowej oraz telewizyjnej.
2.     Działalność handlową oraz usługową, oraz działalność związaną z prowadzeniem sklepu internetowego lub/i stacjonarnego.
3.     Działalność kulturalną poprzez tworzenie i wydawanie muzyki oraz organizowanie wydarzeń artystycznych.
4.     Pozyskiwanie funduszy na bieżącą działalność Fundacji.
5.     Rzecznictwo, propagowanie oraz realizacje nowatorskich inicjatyw (w tym katolickich), przedsięwzięć, szkoleń, warsztatów, seminariów itp. wydarzeń wpływających na zwiększanie świadomości i wiedzy, a także wypływających na wyrównywanie szans pośród dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i rodzin, osób chorych, osób zagrożonych i borykających się z wykluczeniem społecznym, a także pośród osób pracujących, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i samorządowej, instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym.
6.     Zapewnienie i tworzenie nowych miejsc pracy oraz warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Wspieranie rozwoju młodych talentów (także pośród osób pochodzących z ubogich rodzin).
7.     Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
8.     Tworzenie warunków zamieszkania i opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom potrzebującym.
9.     Prowadzenie punktów zbiórki i wydawania żywności oraz ubrań osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Oferowanie ciepłych posiłków i ogólnopojętej pomocy dla tych grup.
10. Rozwijanie kontaktów naukowych, międzykulturowych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, społeczności, władz (rządowych i samorządowych) i organizacji w zakresie wymienionym celach działania Fundacji.
11. Prowadzenie zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, aktywizujących dla osób niepełnosprawnych chorych i w podeszłym wieku.
12. Organizowanie obozów rekreacyjno-wychowawczych, integracyjnych oraz imprez rekreacyjno-turystycznych, artystycznych, kulturalnych i sportowych.

§9

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w stosunku do celów statutowych.

§10

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie, bądź we współpracy z innymi podmiotami w kraju i za granicą, w rozmiarach służących realizacji jej celów.

§11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać, także finansowo, działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§12

Cele działania i statut Fundacji mogą ulec zmianie z inicjatywy Fundatora.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§13

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej istnienia. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

§14

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1.     Darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów.

2.     Dotacji i subwencji oraz grantów.

3.     Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

4.     Wpłat pieniężnych oraz dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.

5.     Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

6.     Odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

7.     Dochodów z majątku Fundacji.

8.     Odsetek bankowych.

 

§15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§16

1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3.   Fundacja uprawniona jest do przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§17

1. Organem obligatoryjnym Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”.

2. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji i kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 

§18

Zarząd może powoływać zespoły doradcze, radę honorową oraz w razie potrzeby Radę Fundacji.

 

§19

1.  Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora.

2.  Zarząd składa się z jednego do trzech członków.

3.  W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu wykonuje obowiązki Prezesa Zarządu. Powołując członków Zarządu wieloosobowego Fundator określa, który z członków Zarządu wykonywać będzie obowiązki Prezesa Zarządu i, ewentualnie, Wiceprezesa Zarządu. Powołanie Prezesa, Wiceprezesa i członka Zarządu następuje na czas nieoznaczony.

4.  Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, którego wybiera Fundator spośród uprzednio powołanych członków Zarządu.

5.  Fundator może sam pełnić funkcję Prezesa lub Członka Zarządu.

6.  Pierwszy Zarząd Fundacji tworzy Fundator.

 

§20

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje każdy z członków Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną lub listem poleconym, doręczonym co najmniej trzy dni przed planowanym spotkaniem. O posiedzeniu Zarządu powinni zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu oraz Fundator, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.

2. Sprawy wymagające uchwały Zarządu mogą być podejmowane:

a) w drodze pisemnego głosowania lub

b) na posiedzeniu, w tym także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Uchwała Zarządu podjęta jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

 

§21

Mandat członka Zarządu wygasa w następujących przypadkach:

a)                       śmierci członka Zarządu,

b)                      odwołania przez Fundatora,

c)                       zrzeczenia się mandatu na piśmie,

d)                      trwałej niezdolność do wykonywania obowiązków członka Zarządu.

 

§22

Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie,  w tym między innymi z powodu:

1.       Działania na szkodę Fundacji.

2.       Nieuczestniczenia w pracach Zarządu.

3.       Skazania prawomocnym wyrokiem karnym.

4.       Długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.

5.       Rażącego naruszenia postanowień Statutu.

6.       nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu

7.       Zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

 

§23

1. Zarząd w szczególności:

a) kieruje działalnością Fundacji;

b) reprezentuje Fundację na zewnątrz;

c) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji;

d) uchwala regulaminy;

e) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;

f) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i dotacje;

g) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;

h) organizuje i nadzoruje działalność statutową i gospodarczą Fundacji;

i) ustala Regulamin Biura Fundacji;

j) powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji;

k) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz działalności gospodarczej;

l) występuje z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji;

m) podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;

n)  ustala wielkość zatrudnienia, wysokości i limitów wynagrodzeń pracowników Fundacji i członków Zarządu, w tym kadry zarządzającej, organizację wolontariatu i angażowanie wolontariuszy.

2. Do zakresu zadań Biura Fundacji należeć będzie organizowanie i koordynacja bieżącej działalności statutowej i gospodarczej Fundacji. Dyrektor Biura Fundacji kieruje działalnością Biura Fundacji. Nadzór nad działalnością Biura Fundacji, w tym działalnością Dyrektora Biura Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

§24

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji lub za koordynowanie projektów.

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego wszelkie umowy z Prezesem Zarządu muszą być podpisane przez pełnomocnika.

 

§25

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów – rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku kwestii spornych decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§26

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jeden z pozostałych członków Zarządu, z własnej inicjatywy lub na żądanie Fundatora.

 

§27

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, przy czym w przypadku oświadczeń woli skutkujących rozporządzeniem majątkiem Fundacji powyżej kwoty 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) wymagane jest działanie Prezesa Zarządu i drugiego członka zarządu łącznie lub dwóch pozostałych członków Zarządu działających łącznie.

2. Złożenie oświadczenia woli w imieniu Fundacji, rodzące zobowiązania lub prowadzące do rozporządzenia mieniem o wartości przekraczającej 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy) złotych, wymaga uprzedniej zgody Zarządu wyrażonej w drodze uchwały.

3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

 

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§28

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie     przepisami i Polską Klasyfikacją Działalności, działalność gospodarczą zgodnie z celami Fundacji.

2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

3. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd.

4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

 

§29

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne, o których mowa w statucie.

2. Działalnością prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji.

3. Działalnością prowadzoną przez jednostki organizacyjne, o których mowa w statucie, kierują ich kierownicy, uprzednio powołani na to stanowisko przez Zarząd.

4. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w statucie.

 

§30

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

18.11.Z drukowania gazet

18.12.Z pozostałego drukowania

18.20.Z reprodukcji zapisanych nośników informacji

46.43.Z sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD

46.52.Z sprzedaży hurtowej czystych kaset wideo, płyt CD i DVD

47.1 sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z Sprzedaż detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

58.11.Z Wydawanie książek

58.13.Z Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

58.19.Z Wydawanie materiałów reklamowych

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych

60.2 Tworzenie i nadawanie programów telewizyjnych

60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

63.12.Z Działalność portali internetowych

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

94.91.Z działalność organizacji religijnych

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.1 Reklama

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

73.12.A  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

78 Działalność związana z zatrudnieniem

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.5 Pozaszkolne formy edukacji,

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

(działalności charytatywnej związanej ze zbieraniem funduszy na działalność społeczną sklasyfikowanej w 88.99.Z)

90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,

91.01.A Działalność bibliotek

93.12.Z Działalność klubów sportowych,

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19 Pozostała działalność związana ze sportem,

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.91.Z Działalność organizacji religijnych

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§31

Wszelkich zmian niniejszego Statutu dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

 

ROZDZIAŁ VII

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§32

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§33

W sprawach połączenia z inną fundacją organem decydującym Zarząd Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VIII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§34

1. Fundacja podlega likwidacji w razie nie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętą zwykłą większością głosów w obecności większości członków Zarządu.

 

§35

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności większości wszystkich członków Zarządu.

2. Likwidatorem może być Członek Zarządu.

3. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji oraz planu zaspokojenia zobowiązań;
e) ściągnięcie wierzytelności,  wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku Fundacji;
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego;
i) Zawiadomienie odpowiedniego ministra.

 

§36

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

 

§37

W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym jest Zarząd Fundacji.

 

§38

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji – podjętą zwykłą większością głosów w obecności większości członków Zarządu – na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§40

1.   Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w obecności większości członków Zarządu.

 

§41

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.